Gratis verzending bij bestellingen boven de €75

Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden Kabul Lapis

 

Versie geldig vanaf: 1 januari 2021

 

 

Artikel 1 Definities

 

 1. Kabul Lapis: statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66669553
 2. Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Kabul Lapis.
 3. Consument: een Klant als bedoeld in artikel 1.2, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Website van Kabul Lapis: de website van Kabul Lapis. Ondermeer te bereiken via www.kabullapis.nl.
 5. Producten: de meest omvattende definitie van een goed of zaak.
 6. Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de Klant via een door Kabul Lapis georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten bij Kabul Lapis en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 7. Bedenktijd: een termijn waarbinnen een Consument de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het herroepingsrecht te realiseren.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Consument om na ontvangst van door hem bestelde Product(en), deze Producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan Kabul Lapis en het aankoopbedrag terug te krijgen.

 

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

 

 1. Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Klant, zijn van overeenkomstige toepassing op een Consument, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (op afstand) van Kabul Lapis die strekken tot de verkoop van Producten.
 3. De eventueel door Klant gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Kabul Lapis.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 5. In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
 6. De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Kabul Lapis op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kabul Lapis kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Kabul Lapis is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

 

 

Artikel 3 Aanbiedingen

 

 1. Bij de op de website van Kabul Lapis aangeboden Producten worden Productspecificaties vermeld alsmede de prijs van het Product inclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de overeenkomst weergegeven.
 2. De op de website van Kabul Lapis aangeboden Producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden Product.
 3. Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Kabul Lapis op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Klant. De Consument behoudt te allen tijde zijn recht op zijn Herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1.
 4. Kabul Lapis verschaft de Klant informatie over de verwachte levertijd van het Product, deze termijn is slechts indicatief.
 5. Eventuele verschuldigde invoerrechten die verschuldigd zijn, zijn te allen tijden voor rekening van de Klant.

 

 

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

 

 1. Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door Kabul Lapis uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Kabul Lapis akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
 2. Een overeenkomst komt ook tot stand indien Kabul Lapis aanvangt met de levering van Producten aan de Klant nadat een Klant een bestelling heeft geplaatst via de website van Kabul Lapis.
 3. Het staat Kabul Lapis altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een Klant aanvaard aanbod. Indien de Klant al een betaling heeft verricht aan Kabul Lapis zal Kabul Lapis dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken aan de Klant.

 

 

Artikel 5 Levering

 

 1. Na het tot stand komen van een overeenkomst zal Kabul Lapis de bestelde Producten aanbieden voor transport. De kosten van het transport worden tijdens het tot stand komen van een overeenkomst aangegeven.
 2. Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Kabul Lapis en de Klant worden de door Klant bestelde Producten zo spoedig mogelijk geleverd door Kabul Lapis.
 3. Indien Kabul Lapis niet in staat is om het door een Consument bestelde Product binnen dertig (30) dagen te leveren, mag een Consument de overeenkomst ontbinden.

 

 

                                                                                 

                                                                                     Artikel 6 Retournering van Producten
                        

 1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Als wij het product in de originele staat hebben ontvangen zullen wij vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 7 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten. Om gebruik te maken van dit recht moet u ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw product een email sturen met uw ordernummer. U kunt uw retourzendingen ook makkelijk zelf aanmelden in de backoffice. Zie kopje retourneren onderaan de website!
 2. Kabul Lapis zal na ontvangst van het Product de factuurwaarde van het Product binnen veertien (14) dagen terug boeken naar de Consument.
 3. Indien een Consument zijn Herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de verzending en de verzendkosten voor rekening van de Consument.
 4. De Consument dient vanaf het moment van ontvangst van de Producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het Product en/of verpakkingen te voorkomen.
 5. Beschadigde Producten zullen nimmer worden teruggenomen door Kabul Lapis.
 6. Een Consument kan zijn herroepingsrecht niet ten gelding brengen indien het bestelde Product naar zijn aard niet kan worden teruggenomen, naar de persoonlijke voorkeur van de Klant is vervaardigd of onder een andere uitzondering, als bepaald in het Burgerlijk Wetboek, valt.
 7. Let op: In verband met hygiëne kunnen oorbellen en piercings niet worden geretourneerd.

 

 

Artikel 7 Garantie

 

 1. De Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Producten dient de Klant direct na ontdekking aan Kabul Lapis te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen.
 2. Indien de klachten gegrond worden verklaard door Kabul Lapis wordt de Klant reparatie, een vervangend Product of restitutie van de factuurwaarde van het Product aangeboden.
 3. De Klant heeft geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een Product is ontstaan door toedoen van de Klant.

 

 

Artikel 8 Prijs & Betaling

 

 1. Bij de op de website van Kabul Lapis aangeboden Producten worden Productspecificaties vermeld alsmede de prijs van het Product inclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de overeenkomst weergegeven.
 2. Betaling dient te geschieden tijdens het tot stand komen een Overeenkomst op de wijze zoal die door Kabul Lapis wordt aangeboden.
 3. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan Kabul Lapis gemeld te worden, waarna Kabul Lapis het bedrag zal corrigeren.
 4. Onjuistheden in de facturatie ontslaan de Klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.
 5. Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

 

 

 

Artikel 9 Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

 

9.1 De door Kabul Lapis geleverde Producten blijven eigendom van Kabul Lapis tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de met Kabul Lapis gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

9.2 Ingeval Kabul Lapis een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Kabul Lapis vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

9.3 De inhoud van de website van Kabul Lapis, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Kabul Lapis en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Kabul Lapis.

 

 

Artikel 10 Overmacht

 

10.1 Kabul Lapis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2 Kabul Lapis kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Klant als Kabul Lapis gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

 

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 

 1. Indien Kabul Lapis aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. Kabul Lapis is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kabul Lapis aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Kabul Lapis toegerekend kunnen worden.
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 1. Kabul Lapis sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Kabul Lapis geleverde Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Kabul Lapis, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
 2. Kabul Lapis is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kabul Lapis partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De Klant en Kabul Lapis zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschi  onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij van regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de rechter in Den Haag gerechtigd kennis te nemen van geschillen tussen Kabul Lapis en de Klant.

 

                                                                                 

                                                                                      Artikel 13 Klachtenregeling                                                                      

   

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht

overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven

worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van

ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de

ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer

de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de

geschillenregeling.

 

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Aan het voorleggen van een geschil aan andere

geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende

commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform

(http://ec.europa.eu/odr).

 

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders

aangeeft.

 

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de

geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.